jakob.tyroller.INVASIV1-1_500px
jakob.tyroller.INVASIV1-2_500px
INVASIV 1, 150x250x160, styrofoam / latex, 2014